WHAT WE DO

Turnkey & Contactor , Engineering Equipment , Consultant , Operationand Maintenance
One stop service of engineering • Customer satisfaction warrantee • Best quality and delivery on time

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดหรือกำจัดสารมลทิน ที่ปนเปื้อนกับน้ำเสียซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านขบวนการใช้งานมาแล้ว เช่นน้ำจากการชำระล้างต่างๆ น้ำจากขบวนการผลิตของโรงงาน น้ำที่ผ่านการผสมสารเคมีต่างๆ

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบบำบัดหรือกำจัดสารปนเปื้อนมากับน้ำซึ่งจะมีชนิดและประเภท แตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อม ตามชนิดและประเภทของแหล่งน้ำ

ระบบสาธารณูปโภค

ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย งานก่อสร้าง ถนน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น

Welcome

If you are the one who are now looking for one-stop service of Engineering. We are one of leading in professional Engineering. The new millennium will be one in which technology is paramount and effective management system are essential to success.

บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม เพื่อสนับสนุน เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ

Our Clients