Abouts Us

about workfieldบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม เพื่อสนับสนุน เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขพลานามัยสมบูรณ์ ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรม และสนองตอบนโยบาย ของภาครัฐด้วย

ขอบข่ายการให้บริการ งานสำรวจเก็บข้อมูล งานออกแบบประมาณราคา งานที่ปรึกษา งานก่อสร้าง งานติดตั้ง งานควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุงปรับปรุง และงานรับเหมา ในงานด้านวิศวกรรมระบบประปาสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งลักษณะงานบริการทางวิศวกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการให้บริการทางวิศวกรรม ที่ครอบคลุมและครบวงจร ทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับความสะดวกและดำเนินธุรกิจได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี(R&D) ของผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

ให้บริการกับลูกค้าด้วยความสะดวก ถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีความถูกต้องเป็นธรรมทั้งด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านราคา และด้านวิศวกรรม

บริการให้คำแนะนำปรึกษา การสนับสนุนและความรู้ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆในการส่งเสริมสนับสนุน การแก้ปัญหา และการอนุรักษ์ ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

about workfieldIf you are the one who are now looking for one-stop service of Engineering. We are one of leading in professional Engineering. The new millennium will be one in which technology is paramount and effective management system are essential to success.

WORK FIELD ENGINEERING Co., Ltd. is therefore prepared for the challenges of engineering in any major field, and can integrate its resources to provide optimal cost efficiencies for industrial clients.

One Stop service.
Best Quality of Engineering.