ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค


ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย

  • งานก่อสร้าง
  • ถนน
  • ระบบระบายน้ำ
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบประปา