ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดสารมลทิน ที่ปนเปื้อนกับน้ำเสียซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านขบวนการใช้งานมาแล้ว เช่นน้ำจากการชำระล้างต่างๆ   น้ำจากขบวนการผลิตของโรงงานน้ำที่ผ่านการผสมสารเคมีต่างๆ รวมถึงน้ำที่ถูกใช้แล้วในชีวิตประจำวัน น้ำจากห้องน้ำห้องส้วมเป็นต้น ชนิดและประเภทของน้ำเสียก็จะแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับขบวนการที่นำน้ำไปใช้งาน ดังนั้นสารมลทินที่ปนเปื้อนก็จะมีชนิด ประเภท และปริมาณที่แตกต่างกันออกไป

ซึ่งพอที่จะแยกตามประเภทของการบำบัดน้ำเสียออกได้เป็น 3 ประเภท ตามการปนเปื้อนของสารมลทิน

  1. น้ำเสียที่เป็นอินทรีย์สาร
  2. น้ำเสียที่เป็นอนินทรีย์สาร
  3. น้ำเสียที่เป็นการผสมระหว่างอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร

สารมลทินที่ต้องการบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของน้ำเสียและแหล่งน้ำทิ้ง ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้